Numer telefonu

Regulamin

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY
LIGHT MENU

 

§1 Definicje

DZIEŃ ROBOCZY – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek lub piątek z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w serwisie www.lightmenu.pl za pomocą którego klient może złożyć zamówienie na usługę.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług.

REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z usług firmy Light Menu.

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA –  Light Menu Zbigniew Skałecki z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 38, 72-123 Kliniska Wielkie. NIP 851-171-40-14. REGON 321344142.

USŁUGA – przygotowanie i dostarczenie przez sprzedawcę posiłków w ramach cateringu dietetycznego.

ZAMÓWIENIE  oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, formularza zamówienia będącego częścią serwisu www.lightmenu.pl lub  telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczeniu usług ze sprzedawcą.


§
2 Dane sprzedawcy

Właścicielem firmy Light Menu oraz właścicielem i operatorem serwisu www.lightmenu.pl jest Light Menu Zbigniew Skałecki z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 38, 72-123 Kliniska Wielkie. NIP 851-171-40-14. REGON 321344142.

 

§3 Przedmiot usługi

 1. Przedmiotem usługi jest przygotowanie i dostarczenie zestawu złożonego z jednego do pięciu posiłków dietetycznych, dostarczonego pod wskazany przez klienta adres, z uwzględnieniem opcji diety, na jaką klient się zdecydował.
 2. Zestawy występują w następujących wariantach: dieta standardowa, dieta wegetariańska, dieta bez ryb, dieta wegetariańska z rybami, dieta bezglutenowa, dieta sportowa, dieta indywidualna, lunch box.
 3. W ramach wariantów klient ma możliwość wyboru wartości energetycznej diety: 1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal (występują we wszystkich wariantach oprócz diety sportowej), 2500 kcal, 3000 kcal, 3500 kcal (tylko w diecie sportowej).
 4. Każdy posiłek dostarczany jest w osobnym, szczelnie zamkniętym pojemniku jednorazowym i opatrzony jest etykietą z opisem. Wszystkie pojemniki umieszczone zostają w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie z logo sprzedawcy i danymi klienta: imię, nazwisko, adres dostawy.
 5. W serwisie www.lightmenu.pl klient może zapoznać się z aktualnym jadłospisem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji jadłospisu w każdym momencie, szczególnie w przypadku wystąpienia przyczyn losowych.
 6. Posiłki są dostarczane do klienta w stanie schłodzonym. Po otrzymaniu posiłków klient zobowiązany jest do przechowywania ich w warunkach chłodniczych aż do momentu spożycia.
 7. Wszystkie posiłki zostały opracowane przez współpracującego z firmą dietetyka.

 

§4 Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie usługi dostawy zestawów dietetycznych następuje poprzez złożenie właściwej dyspozycji przez osobę zamierzającą korzystać z usługi.
 2. Zamawiający jest zobowiązany podać niezbędne parametry diety oraz dane osobowe i teleadresowe niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia.
 3. Składając zamówienie Klient akceptuje w całości niniejszy regulamin.
 4. Zamówienia można dokonać w następujący sposób:
  a) poprzez serwis internetowy www.lightmenu.pl dostępny przez całą dobę, wypełniając formularz zamówienia,
  b) wysyłając wiadomość na adres e-mail zamowienia@lightmenu.pl,
  c) dzwoniąc lub wysyłając sms pod numer +48 690 515 020. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18:00.
 5. Zamówienie musi zostać złożone przez klienta oraz potwierdzone przez sprzedawcę do godz. 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznego rozpoczęcia dostaw. W przypadku dostaw rozpoczynających się od poniedziałku, zamówienie musi zostać złożone i potwierdzone do soboty do godz. 10:00.
 6. Po złożeniu zamówienia przez klienta otrzymuje on drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, podsumowanie zawierające takie informacje jak: dane klienta, wybrany wariant i kaloryczność diety, długość zamówienia, adres dostawy, kwota i forma płatności.
 7. Bez względu na formę złożenia zamówienia i otrzymane podsumowanie, w ciągu 24 godzin od jego otrzymania przez sprzedawcę, kontaktuje się on z klientem w celu potwierdzenia danych i ustalenia godziny dostawy diety. W przypadku zamówień złożonych od godz. 18:00 w piątek do godz. 18:00 w niedzielę czas ten może wzrosnąć do 48 godzin. Brak możliwości kontaktu telefonicznego z klientem skutkuje nie zawarciem transakcji zakupu usługi.
 8. Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone i przyjęte przez sprzedawcę w momencie potwierdzenia przez pracownika sprzedawcy, mailowo lub za pośrednictwem wiadomości SMS, godziny dostawy diety.
 9. Rozpoczęcie realizacji usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia usługi wskazanego w przyjętym zamówieniu z uwzględnieniem poniższych warunków:
  a) sprzedawca potwierdził godzinę dostawy diety (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości sms) do godz. 10:00 poprzedniego dnia roboczego;
  b) rachunek bankowy sprzedawcy został uznany płatnością klienta za usługę do godziny 10:00 poprzedniego dnia roboczego, chyba że klient wybrał opcję płatności gotówką.
 10. Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat, oraz że nie jest ubezwłasnowolniony, a także że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług sprzedawcy. W przypadku zamówień dla osób niepełnoletnich, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.
 11. Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od otrzymania podsumowania drogą elektroniczną. Po upływie tego terminu klient nie może składać reklamacji dotyczących nieprawidłowości w zakresie wybranego rodzaju i kaloryczności diety, adresu i godziny dostawy, wybranej formy i kwoty płatności.

 

§5 Formy i terminy płatności za usługę

 1. Usługi świadczone przez sprzedawcę są odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie www.lightmenu.pl.
 2. Płatność może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
  a) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy udostępniony klientowi w podsumowaniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS;
  b) poprzez udostępniony w serwisie lightmenu.pl system płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu Tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.tpay.com;
  c) gotówką u kierowcy.
 3. W przypadku skorzystania przez klienta z płatności za pośrednictwem systemu płatności Tpay.com i rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi obsługę tych płatności prowadzi spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z  siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, NIP 7773061579, REGON 300878437, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412357, o kapitale zakładowym 4.848.500 złotych wpłaconym w całości.
 4. Przy wybraniu formy płatności przelewem lub płatności on-line klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w takim terminie, aby rachunek bankowy sprzedawcy został obciążony najpóźniej do godz. 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia dostaw.
 5. Przy płatności gotówką klient zobowiązany jest do uiszczenia całej kwoty kierowcy podczas odbioru pierwszego zestawu dietetycznego.
 6. Na życzenie klienta sprzedawca wystawia Fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury klient zobowiązany jest przedstawić w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest zwrot przez klienta paragonu fiskalnego wystawionego przez sprzedawcę.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie.

 

§6 Rabat za dostawę diet pod wspólny adres

 1. Sprzedawca przyznaje 5% rabatu od cen przedstawionych w serwisie www.lightmenu.pl po złożeniu przez klienta zamówienia na dostawę co najmniej dwóch diet każdego dnia pod wspólny adres.
 2. Ze zniżki mogą skorzystać klienci, którzy zamówią jednocześnie co najmniej dwa całodniowe, składające się z pięciu posiłków, zestawy dietetyczne na okres co najmniej 7 dni (łącznie co najmniej 14 zestawów) wskazując dokładnie ten sam adres dostawy (nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania). Dwa lub więcej zestawów dietetycznych musi być dostarczanych pod jeden adres każdego dnia o tej samej, umówionej godzinie.
 3. Warunkiem otrzymania rabatu jest kontakt telefoniczny ze sprzedawcą pod numerem +48 690 515 020 i poinformowanie go o chęci skorzystania z promocji.
 4. Osoby, które dołączą do diety w okresie jej trwania płacą za zamówienie według standardowego cennika, a osoby będące w trakcie diety nie uzyskują prawa do zniżki.
 5. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.
 6. Oferta promocyjna nie obejmuje zamówień zestawów Lunch Box.

 

§7 Inne promocje i kody rabatowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz dokonywania w dowolnym momencie zmian w cenach usług.
 2. Promocje przeprowadzane przez sprzedawcę nie łączą się, z wyjątkiem sytuacji gdy przewiduje to regulamin danej promocji.
 3. Podczas składania zamówienia za pośrednictwem serwisu www.lightmenu.pl klient ma prawo do skorzystania z kodu rabatowego. Warunkiem skorzystania z kodu jest wpisanie go we właściwym polu podczas wypełniania formularza zamówienia oraz kliknięcie przycisku „Aktywuj kod”.
 4. Kod rabatowy upoważnia klienta do skorzystania z jednorazowego rabatu na usługi sprzedawcy w wysokości i terminie określonym przez sprzedawcę w momencie wydania danego kodu rabatowego.
 5. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. W ramach złożenia jednego zamówienia klientowi przysługuje prawo do skorzystania z jednego kodu rabatowego.
 7. Przepisy par. 7 mają zastosowanie do wszystkich prowadzonych przez sprzedawcę promocji, chyba że udostępniony przez sprzedawcę regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§8 Dostawa

 1. Dostawa w ramach realizacji usługi dostępna jest w następujących miejscowościach: Szczecin (województwo zachodniopomorskie) oraz Stargard (województwo zachodniopomorskie).
 2. Poza wskazanymi powyżej miastami, dostawy realizowane są również w okolicznych miejscowościach. Możliwość dostawy na wskazany przez klienta adres poza głównymi miastami dostawy, potwierdzana jest przez sprzedawcę po otrzymaniu zamówienia.
 3. Koszt dostawy wliczony jest w cenę usługi.
 4. Dostawa realizowana jest przez sprzedawcę lub na jego zlecenie.
 5. Zestawy dietetyczne są dostarczane w pakiecie i obejmują wszystkie posiłki obejmujące plan diety na dany dzień.
 6. Przy wyborze opcji dostaw zestawów na sobotę i niedzielę , dostawy realizowane są w sobotę. Dostarczone zostają wówczas dwa zestawy: na sobotę i niedzielę.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania dostaw w dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wybrane przez niego. Zestawy przypadające na te dni zostaną przeniesione na koniec zamówienia, tak aby klient otrzymał wszystkie zamówione zestawy.
 8. Dostawy w dni robocze realizowane są w następujących przedziałach czasowych:
  a) na terenie Szczecina – 6:00-11:00,
  b) na terenie Stargardu – 7:00-9:30.
 9. Dostawy poza dniami roboczymi (w szczególności w dni ustawowo wolne od pracy) mogą być nierealizowane lub realizowane w innych przedziałach czasowych o czym sprzedawca poinformuje klienta najpóźniej 24 godziny przed planowaną dostawą.
 10. Klient ma możliwość podania preferowanych przez niego godzin realizacji dostaw aczkolwiek nie są one wiążące dla sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując podane w par. 8 ust. 8 przedziały czasowe.
 11. W razie nieodebrania przez klienta zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakiejkolwiek innej okoliczności nie zgłoszonej do godz.10:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanego adresu dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
 12. W przypadku niezrealizowania dostawy z winy sprzedawcy, okres realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przedłużony o ilość dni, w których nie nastąpiły dostawy, a jeśli będzie to niemożliwe klient otrzyma zwrot płatności za niedostarczone zestawy, w terminie 7 dni kalendarzowych od wystąpienia tego zdarzenia.

 

§9 Zmiana, zawieszenie i anulowanie zamówienia

 1. W trakcie realizacji usługi klient może skorzystać z prawa do zawieszenia realizacji dostaw diety, anulowania dostaw diety, zmiany dni realizacji dostaw, a także zmiany adresu oraz godziny dostaw.
 2. Zmiany wymienione w par. 9 ust. 1 uważa się za wiążące dla sprzedawcy z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia ich dokonania przesłanego przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
 3. Klient zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci dokonania zmian wymienionych w par. 9 ust. 1 najpóźniej do godz. 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień planowanej realizacji dostawy korzystając z jednego z następujących sposobów:
  a) wysyłając wiadomość pocztą e-mail na adres kontakt@lightmenu.pl;
  b) dzwoniąc pod numer telefonu +48 690 515 020;
  c) wysyłając wiadomość SMS pod numer +48 690 515 020.
 4. Zawieszenie realizacji dostaw w wybrane przez klienta dni wydłuża zamówienie o taką ilość dni, dla których klient skorzystał z możliwości do zawieszenia diety, tak aby zrealizowano dostawę wszystkich zamówionych przez klienta zestawów.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu płatności za zamówienie, które zostało zawieszone o ile sprzedawca deklaruje gotowość realizacji dostaw.
 6. W przypadku całkowitego anulowania zamówienia w trakcie jego trwania, każdy zrealizowany dzień zamówienia zostaje rozliczony w kwotach regularnych obowiązujących przy zamówieniach 1-dniowych.

 

§10 Informacja o braku przeciwwskazań zdrowotnych

 1. Poprzez złożenie zamówienia klient oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania u niego diety (w szczególności przebyte i aktualne choroby, wszelkie nietolerancje pokarmowe itp.).
 2. Klient oświadcza, że nie jest w ciąży oraz nie karmi piersią.
 3. Klient zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji usługi.
 4. Przyjęcie i zrealizowanie usługi – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu sprzedawcy na pozostałe przyjmowane przez klienta płyny i produkty.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości korzystania z diety klient przed dokonaniem zakupu i wyboru diety powinien skonsultować się z lekarzem.
 6. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z nieudzieleniem przez klienta istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług sprzedawcy.

 

§ 11 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem, klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może zostać złożona na jeden z poniższych sposobów:
  a) telefonicznie pod numerem +48 690 515 020,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lightmenu.pl;
  c) pisemnie na adres ul. Piastowska 38, 72-123 Kliniska Wielkie
 3. Zalecane jest, aby treść reklamacji zawierała:
  a) opis przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości,
  b) roszczenia klienta,
  c) dane kontaktowe składającego reklamację.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedawcę w trybie niezwłocznym, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§12 Odstąpienie od umowy

 1. Możliwość odstąpienia od umowy o świadczenie usług przysługuje obu stronom tej umowy: klientowi oraz sprzedawcy.
 2. Klientowi oraz sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do godz. 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia dostaw ustalony przez strony
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez klienta może zostać złożone drogą elektroniczną na adres kontakt@lightmenu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Piastowska 38, 72-123 Kliniska Wielkie.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Treść niniejszego paragrafu nie ogranicza ani nie zawiesza w żaden sposób innych praw klienta (w tym ustawowego prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta) przewidzianych odpowiednimi przepisami.

 

§13 Polityka prywatności

 1. Składając zamówienie klient zawiera ze sprzedawcą umowę na odległość, akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Light Menu Zbigniew Skałecki z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 38, 72-123 Kliniska Wielkie. NIP 851-171-40-14. REGON 321344142.
 2. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach realizacji zamówienia lub celach marketingowych firmy Light Menu Zbigniew Skałecki.
 3. Administratorem danych jest firma Light Menu Zbigniew Skałecki. Chęć zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych i teleadresowych należy zgłaszać kontaktując się ze sprzedawcą drogą elektroniczną na adres kontakt@lightmenu.pl

 

§14 Kontakt ze sprzedawcą

Bieżąca komunikacja klienta ze sprzedawcą następuje za pośrednictwem następujących kanałów:
a) telefonicznie pod numerem +690 515 020,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami: kontakt@lightmenu.pl oraz zamowienia@lightmenu.pl;
c) pocztą tradycyjną pod adresem ul. Piastowska 38, 72-123 Kliniska Wielkie.

 

§15 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość, zgodnej z niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.